کارنامه‌ی بازیابی، سکوی پیشرفت

مطالعه‌ی نظام‌مند و اصولی در دوران طلایی نوروز عامل مهم پیشرفت دانش‌آموزان سخت‌کوش و برتر خواهد بود.

کارنامه‌ی بازیابی، سکوی پیشرفت

مطالعه‌ی نظام‌مند و اصولی در دوران طلایی نوروز عامل مهم پیشرفت دانش‌آموزان سخت‌کوش و برتر خواهد بود. شاید مساله‌ای که بسیاری از دانش‌آموزان رعایت کنند درس خواندن در این ایام است، اما وجه تمایز مطالعه‌ی افراد با یکدیگر در برنامه‌ریزی و اصولی خواندن است. 

 یکی از عواملی که می‌تواند باعث پیشرفت دانش‌آموزان شود استفاده از کارنامه‌ی بازیابی است. این کارنامه باعث آشنایی بیش‌تر دانش‌آموز با نقاط قوت و ضعف خود آن هم با ریزترین جزئیات می‌شود. 

دانش‌آموزی که با بهره‌گیری از منطق برنامه‌ی راهبردی و مطالعه تک برنامه‌ای و بدون غیبت مسیر مطالعه‌ی خود را به خوبی طی کرده باشد، با استفاده از کارنامه‌ی بازیابی در نوروز می‌تواند با دید کلی و جامع بر درس‌ها و برایند مطالعه، از ثانیه به ثانیه‌ی دوران طلایی نوروز استفاده‌ی هدفمند بکند، هم‌زمان با حفظ نقاط قوت، نقاط ضعف خود را نیز بهبود ببخشد، با حداکثر بازده از این ایام عبور کرده و بعد از آزمون‌های ابتدای سال با خاطری آسوده‌تر از سایرین، ادامه‌ی درس‌های نیم‌سال دوم را مطالعه کند.