بهمن ماه، از تفکر تا پیشرفت

در بهمن ماه شما در سری دوم جلسات پنج نفره شرکت خواهید کرد. این جلسات به عنوان مکان و فرصتی برای اندیشه، گفت‌وگو و یادگیری است.

بهمن ماه، از تفکر تا پیشرفت

در بهمن ماه شما در سری دوم جلسات پنج نفره شرکت خواهید کرد. این جلسات به عنوان مکان و فرصتی برای اندیشه، گفت‌وگو و یادگیری است. در ابتدای نیم‌سال دوم قرار گرفته‌ایم و این اندیشه و گفت‌وگو بیش‌تر پیرامون عملکرد گذشته و بررسی دستاورهای آن است.

 با شرکت در جلسه در حضور پشتیبان، اولیا و دوستانتان در مورد دستاوردها و راهکارهایتان گفت‌وگو کنید. از دوستان خود یاد بگیرید. یادگیری از همتایان شما را یک قدم جلوتر می‌برد، چرا که بدون آزمون و خطا، یک راهکار موفقِ آزموده شده را به کار خواهید گرفت.

اندیشه و تفکر، گفت‌وگو و نتیجه‌گیری سه حلقه‌ی به هم متصل هستند که منجر به افزایش فراشناخت شما خواهند شد. انتخاب راهکارهای هوشمندانه و به کارگیری آن‌ها، طی نمودنِ مسیر پیشرفت را برای شما راحت‌تر می‌کند.