فیلم معرفی دفترپاسخبرگ پیمانه ای

فیلم معرفی دفترپاسخبرگ پیمانه ای محصول جدید کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

فیلم معرفی دفترپاسخبرگ پیمانه ای


فیلم معرفی دفترپاسخبرگ پیمانه ای محصول جدید کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

*فیلم مشاوره ای زیر می تواند دانش آموزان ،اولیا ومشاوران را با این محصول جدید وکاربردی آشنا کند.

حتما این فیلم کوتاه را مشاهده کرده وبه دوستان خود هم توصیه کنید


فایل های ضمیمه

دانلود فیلم معرفی دفتر پاسخبرگ