کنکور 98

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر هنرستان کانون

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان¬ها و افراد برتر کانون (مطابق با آزمون 3 اسفند) مهسا بگوند رتبه 7 کاردانی حسابداری دانشکده شریعتی 1 سال سابقه کانونی مسئول درس حسابداری دهم

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانون

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان­ها و افراد برتر کانون (مطابق با آزمون 3 اسفند)مهسا بگوند رتبه 7 کاردانی حسابداری دانشکده شریعتی

1 سال سابقه کانونی

مسئول درس حسابداری دهم هنرستان

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانون


الهام قاسمی رتبه 2 کارشناسی ارشد هنر دانشگاه تهران

2 سال سابقه کانونی

1 سال سابقه پشتیبانی کانون در منطقه تهران جنوب

پشتیبان در مقطع  هنرستان، هنر و زبان منطقه تهران غرب


نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانون

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانون


ا

نمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانوننمونه سؤالات پیشنهادی پشتیبان‌ها و افراد برتر  هنرستان کانون