فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصدپاسخگویی به سؤالهای آزمون19بهمن

زیست پایه، ریاضی عمومی، فیزیک 3 دشوار بوده است. شیمی3، شیمی پیش، ریاضی پایه آسان بوده است. بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است

فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصدپاسخگویی به سؤالهای آزمون19بهمن

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است.

فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصدپاسخگویی به سؤالهای آزمون19بهمن

زیست پایه، ریاضی عمومی، فیزیک 3 دشوار بوده است.

شیمی3، شیمی پیش، ریاضی پایه آسان بوده است.

بقیه درس ها سطح دشواری متعادلی داشته است.