دوازدهم تجربی:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 19بهمن

شیمی و زیست دوازدهم آسان بوده، بقیه درسها سطح دشواری متعادلی داشته است. بر اساس آمارهای بعد از برگزاری در آزمون امروز هیچ درسی دشوار نبوده است.

دوازدهم تجربی:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 19بهمن

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است.


دوازدهم تجربی:میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 19بهمن

شیمی و زیست دوازدهم آسان بوده، بقیه درسها سطح دشواری متعادلی داشته است.

بر اساس آمارهای بعد از برگزاری در آزمون امروز هیچ درسی دشوار نبوده است.