دریافت کارنامه رنگی تک برگی از طریق گوشی همراه

هم اکنون می‌توانید از طریق تلفن همراه خود کارنامه رنگی تک برگی خود را به آسانی دریافت کنید

دریافت کارنامه رنگی تک برگی از طریق گوشی همراه

هم اکنون می توانید از طریق تلفن همراه خودکارنامه رنگی تک برگ آزمون خود را به آسانی دریافت کنید.

با نصب اپلیکیشنکانونی هامی توانید از بخش کارنامه ، تمامی کارنامه های آزمون های خود را دریافت کنید.


                                                                                دانلود اپلیکیشن 


دریافت کارنامه رنگی تک برگی از طریق گوشی همراه