کنکور 98

ماز !

سلام دانش آموزان ر انرژی کانونی امیدواریم حالتون عالی باشه. بی مقدمه بریم سراغ یه تصویر جذاب دیگه.

ماز !

سلام بچه ها

یکی از سخت ترین مازهایی که می تونستیم براتون قرار بدهیم را در پایین مشاهده می کنید.

کاری کنید تا چوپان به گوسفند برسد.
ماز !