منشا حواس پرتی

حواس پرتی یا منشا ذهنی و درونی دارد یا بیرونی و محیطی

منشا حواس پرتی

حواس پرتی یا منشا ذهنی و درونی دارد یا بیرونی و محیطی

 حواس پرتی درونی عبارتست ازاشکالات فکری انسان و اندیشه هایی که موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس ایجاد می کنند.این موانع شامل مواردی از قبیل درد ، رنج،غم و غصه ،نگرانی ،گرسنگی و تشنگی سردی و گرمی ،ترس ،خشم ،سردرد...می باشد.

حواسپرتی بیرونی به محیط پیرامون فرد و یا تحریکات غیر عادی که توسط حواس مختلف انسان ایجاد می شود ارتباط پیدا می کند مانند نور شدید و ضعیف صداهای ناهنجار روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و نظایر این ها.