کنکور 98

مفهومی خواندن چه معنایی دارد؟

همه معلمان مشاوران به شما می‌گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه!

مفهومی خواندن چه معنایی دارد؟

همه معلمان مشاوران  به شما می گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه!

مفهومی خواندن یعنی هر جمله را با دقت بخوانید و کلمات کلیدی را پیدا کنید و معنای دقیق آن ها را روشن کنید .منظور نویسنده رو پیدا کنید ،مثال اضافه بزنید (اگر مثال های نا مربوط باشد معلوم می شود که مفهوم را در نیافته اید)و مطالب را به یکدیگر ربط دهید.تفاوت و تشابه ها را تعیین کنید و نکات یک موضوع را دسته بندی کنید.

اگر مطلبی را خوب بفهمید و یاد بگیرید می توانید آن را به زبان خودتان بیان کنیدو به پرسش های آن پاسخ دهید.خودتان را به جای طراحبگذارید و از آن مطلب سوال طرح کنید.آن را تجزیه و تحلیل کنید و نموداری ازطبقه بندی مطالب رسم کنید(مطالب را دسته بندی کرده و بین مطالب ارتباط برقرار کنیدو زیر گروه بودن هریک را نشان دهید.سعی کنید نموداری  مانند درخت دانش رسم کنید تا در حافظه ی تصویری شما باقی بماند.)اگر مطلب رو خوب بفهمید  آن را دیرتر فراموش می کنید.