تجهیز کتابخانه حوزه علمیه در مشکین شهر

کتابخانه حوزه علمیه فاطمیه خواهران مشکین شهر در استان اردبیل، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، دی ماه 97 تجهیز شد.

تجهیز کتابخانه حوزه علمیه در مشکین شهر

کتابخانه حوزه علمیه فاطمیه خواهران مشکین شهر در استان اردبیل، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، دی ماه 97 تجهیز شد.


این کتابخانه به میزهای مطالعه 2نفره، قفسه کتاب و صندلی با هزینه ای بالغ بر 150میلیون ریال تجهیز شده است.

شایان ذکر است با احتساب این کتابخانه، از سال 1392، انجام 1423 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه حوزه علمیه در مشکین شهر


منبع :