پانزدهمین گردهمایی دبیران در شهر کرج برگزار شد

پانزدهمین گردهمایی دبیران نمایندگی کرج روز جمعه 5 بهمن 97 برگزار شد

پانزدهمین گردهمایی دبیران  در شهر کرج برگزار شد

پانزدهمین گردهمایی دبیران نمایندگی کرج روز جمعه 5 بهمن 97 با محوریت نقش دبیران و همکاران آموزشی در خصوص « مهارت آغازگری در شروع نیمسال دوم » با دستور جلسه ذیل برگزار شد :
1- تجلیل از پشتیبان های برتر کشوری نمایندگی کرج
2- اهمیت نیمه مربیان در شروع نیمسال دوم
3- مهندسی مجدد خدمات و منابع آموزشی
4- ضرورت برنامه ریزی فردی و شخصی
 5- لزوم طراحی محصولات جدید آموزشی
 6- کمک دبیران در خصوص رمز پیوستگی و تداوم آموزشی

تجلیل از پشتیبانان برتر نمایندگی کرج

دبیران و همکاران خانم

دبیران و همکاران آقا