احوالپرسی در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای احوالپرسی در انگلیسی را اینجا بیاموزید

احوالپرسی در انگلیسی

How are you?

I'm fine.

Pretty good.

Not bad.


hey,how's it going?

Good

PRETTY GOOD

Not bad


اگر پاسخ شما سه عبارات زیر باشد در صورتی که فرد مقابل از شما سوال بپرسد مودبانه است که توضیح دهید.

why what's wrong?

not so good

not great

not so well


what's up?

Not much

nothing much