کنکور 98

وضعیت سومین آزمون تراز مشترک (5 بهمن) در رشته تجربی

در همه درس‌ها (به غیر از شیمی برای ترازهای بالای 6000 ) دو گروه کاملاً سطح دشواری یکسان داشته اند.

وضعیت سومین آزمون تراز مشترک (5 بهمن) در رشته تجربی

سلام

در دو جدول زیر وضعیت چند از ده بازه‌های ترازی مختلف را در آزمون 5 بهمن (در دو گروه دوازدهم و فارغ 

التحصیل تجربی ) مشاهده می کنید.

وضعیت سومین آزمون تراز مشترک (5 بهمن) در رشته تجربی

همان‌طور که اعداد نشان می دهند ؛


در همه درس‌ها (به غیر از شیمی برای ترازهای بالای 6000  ) دو گروه کاملاً سطح دشواری 

یکسان داشته اند.