فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

در میان 12000 کامنت درسی بررسی شده از صفحات مقاطع، فعال‌ترین‌های سایت کانون در بخش کامنت‌ها به شکل زیر معرفی شدند.

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند


هر روزه تعداد زیادی کامنت توسط دانش آموزان در صفحات مختلف سایت کانون از جمله صفحات مقاطع ارسال می شود، در میان 12000 کامنت درسی بررسی شده از صفحات مقاطع، فعال ترین های سایت کانون در بخش کامنت ها به شکل زیر معرفی شدند:میزان مشارکت گروه های مختلف در ایجاد فضای مباحثه ی درسی در کامنت ها

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند


فعال ترین شهر ها در ارسال کامنت های درسی

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند


دانش آموزان کدام بازه ترازی مشارکت بیشتری داشته اند؟

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند


اسامی فعال ترین دانش آموز ها به تفکیک پایه تحصیلی

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند

فعال‌ترین کاربران در بخش کامنت‌های علمی سایت معرفی شدند