نکات گرامری بودجه‌بندی آزمون «5 بهمن»- درس زبان انگلیسی

نکات گرامری بودجه‌بندی آزمون «5 بهمن»- زبان انگلیسی

نکات گرامری بودجه‌بندی آزمون «5 بهمن»- درس زبان انگلیسی

هر آزمون- چند نکته

نکات گرامری مربوط به بودجه‌بندی آزمون «5 بهمن»- درس زبان انگلیسی «3» صفحات 5 تا 65

نکته 1:

  • ترتیب جمله در زبان انگلیسی پس از کلمات پرسشی “wh-“  مانند “when, what, where, ….” به صورت خبری است.

مثال:

.I don’t know when her birthday is

نکته 2:

  • برای پیش بینی در آینده نزدیک یا پیش بینی بر اساس شواهد و دلایل ، از "be going to" استفاده کنید.

مثال:

.He is going to stop eating so much chocolate      

نکته 3:

  • به ساختار “be + adjective + for + object + infinitive” دقت کنید.

مثال:

.It is easy for Defne to learn Turkish

نکته 4:

  • بعد از برخی از افعال مانند “enjoy, like, dislike,…” و پس از افعال  “to be” فعل دوم به صورت اسم مصدر می‌آید.

مثال:

.Ali enjoys watching football

  • در ضمن اسم مصدر می‌تواند به عنوان فاعل یا مفعول در جمله قرار بگیرد.

مثال:

 .Watching scary movies is fun           

.I like reading books  

نکته 5:

برخی از افعال و صفات حرف اضافه مخصوص به خودشان را دارند.

مثال:

.He is looking at me

.She is looking for her bag

.I am listening to the radio

.They are talking about the new movie

.We are waiting for the doctor

.Ali is very similar to his father

نکته 6:

به ساختار ”verb + object + infinitive” دقت کنید.

مثال:

.I’ll tell him to study his lessons


«موفق باشید.»