به نیمه‌ی دوم سال شدیم

هدف‌گذاری دقیق و سنجیده‌ای برای تک تک درس‌ها انجام دهید و در منابع مطالعاتی خود بازنگری کنید.

به نیمه‌ی دوم سال شدیم

نیمی از سال تحصیلی را طی کرده‌اید و با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارید (جعبه‌ابزار کارنامه و کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه) به شیوه‌ی عملکرد آموزشی خود آگاهی پیدا کرده‌اید. این آگاهی کمک می‌کند فرایند یادگیری را در راه درست پیش ببرید.

اکنون نقاط قوت و ضعف خودتان را می‌شناسید و می‌دانید برای کدام درس‌ها باید تمرکز بیش‌تری داشته باشید و تمرین و مرور کنید تا کم‌کاری‌های‌تان جبران شود. تعادل و عدم تعادل را شناسایی کنید و با توجه به کمبود وقت در نیم‌سال دوم ساعت مطالعه‌ی بیش‌تری داشته باشید.

هدف‌گذاری دقیق و سنجیده‌ای برای تک تک درس‌ها انجام دهید و در منابع مطالعاتی خود بازنگری کنید.

کتاب خودآموزی را با دقت و حوصله برای درس‌هایی که ضعیف هستید بنویسید و روی سؤالاتی که مهم هستند و به آن‌ها پاسخ نداده‌اید یا پاسخ اشتباه داده‌اید، تمرکز کنید. بهترین زمان استفاده از این آموخته‌ها امتحانات خردادماه است که باید به جمع‌بندی و تثبیت آموخته‌های‌تان بپردازید.