با حل مسئله، خودکارآمدی‌تان افزایش یافته است

مهارت حل مسئله یک تکنیک قابل تمرین و آموختنی است و زمینه‌ی بروز خلاقیت و خودکارآمدی را برای دست‌یابی به بهترین نتایج فراهم می‌کند.

با حل مسئله، خودکارآمدی‌تان افزایش یافته است

مهارت حل مسئله یک تکنیک قابل تمرین و آموختنی است و زمینه‌ی بروز خلاقیت و خودکارآمدی را برای دست‌یابی به بهترین نتایج فراهم می‌کند.

آموزش روش حل مسئله موجب تقویت توانایی‌هایی مانند مشاهده، مقایسه، طبقه‌بندی و استنتاج می‌شود. هر چه واکنش‌های هیجانی نسبت به مسائل درست‌تر و کامل‌تر باشد، قدرت حل مسئله بیش‌تر خواهد بود.

درواقع فرایند حل مسئله عبارت است از به وجود آمدن یک نگرش چندمرحله‌ای برای رسیدن به راه‌حل مناسب و هدفمند.

می‌توان گفت مهارت حل مسئله به توانایی‌های «شناختی- رفتاری» بستگی دارد و موجب تقویت نگرش، تفکر و مفاهیم فراشناختی می‌شود. تشخیص صحیح موضوع و تبدیل آن به معادله‌های قابل فهم نیمی از حل مسئله است که باعث می‌شود رابطه‌ی معنادار بین اجزای یک پدیده کشف شود و توانایی نوآوری و خلاقیت فردی در حل مسائل ارتقا یابد.

نقشه و برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها، مسیر آموزشی را روشن کرده و فرصت آزمون و خطا و انجام اشتباهات دوست‌داشتنی را فراهم می‌کند تا به دنبال آن، راه‌حل‌های جدید را پیدا کنید و دغدغه‌ها و مسئله‌های آموزشی را به‌خوبی تشخیص دهید.