مهندس پروژه‌های پیش رو باشیم

منابع خود را بادقت بررسی کنید. کدام منبع در پیشرفت شما مؤثر بوده است؟ از یک منبعِ درسی برای هر درسِ خاص چه انتظاراتی دارید؟

مهندس پروژه‌های پیش رو باشیم

نیم‌سال دوم در حال آغاز شدن است و پروژه‌های جدیدی پیش ‌رو داریم. نکته‌ی اساسی در اجرای درست هر پروژه این است که نقشه‌های قبلی را بررسی کرده و برای آینده‌ی پیشِ رو نقشه‌ی جدیدی طراحی کنیم. نکته‌ی مثبت این است که برنامه‌ی راهبردی، به عنوان یک برنامه‌ی منطقی و صحیح در اختیار ماست.

آزمون‌های پیشِ رو از دو جنبه نیاز به تفکر سازنده و نگاهِ مهندسی دارند:

1. نگاه مهندسی به شخصی‌سازیِ برنامه: دفتر برنامه‌ریزی، کارنامه‌های متنوعِ آزمون‌ها و کارنامه‌ی مدرسه، آینه‌ی تمام‌نمای شرایطِ گذشته‌ی ما هستند و از نقطه‌ای که در آن قرار داریم شناخت دقیقی به ما می‌دهند. به طور مکتوب جزئیات شرایطِ هر درس را بنویسید و برنامه‌ی پروژه‌ی بعدی را برای خود شخصی‌سازی کنید.

2. نگاه مهندسی به انتخاب منابع: منابع خود را بادقت بررسی کنید. کدام منبع در پیشرفت شما مؤثر بوده است؟ از یک منبعِ درسی برای هر درسِ خاص چه انتظاراتی دارید؟ حجم سؤالات مورد نیاز با توجه به زمانی که در اختیار دارید چه‌قدر است؟ درس‌نامه‌ی کتاب‌های‌تان تا چه اندازه در یادگیری شما مؤثر بوده‌اند؟ آیا لازم است برای درسی، کتابی با سطح بالاتر یا پایین‌تر از کتابِ موجودتان تهیه کنید؟

این دو نگاه، چراغ راه شما برای آغاز حساب‌شده و دقیقِ نیم‌سال دوم خواهد بود.