کنکور 98

ابزارهایی برای پیشرفت

برای پیشبرد اهداف، داشتن ابزار کارآمد ضروری است. برای پیشرفت در نیم‌سال دوم نیز به ابزارهایی نیاز دارید که اتفاقاً این ابزارهای ساده و کاربردی در دسترس شما هستند.

ابزارهایی برای پیشرفت

برای پیشبرد اهداف، داشتن ابزار کارآمد ضروری است. برای پیشرفت در نیم‌سال دوم نیز به ابزارهایی نیاز دارید که اتفاقاً این ابزارهای ساده و کاربردی در دسترس شما هستند:

  • دفتر برنامه‌ریزی تکمیل شده

  • صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی

  • کلکسیون روش‌های مطالعه‌ی مهندسی شده

  • منابع مطالعاتی مهندسی شده

  • کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه

  • کارنامه‌ی پروژه‌ای نیم‌سال اول

  • کارنامه‌ی آزمون 5 بهمن

  • برنامه‌ی شخصی‌سازی شده‌ی مناسب

  • برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها

  • منابع مطالعاتی فصلی (کتاب‌های جمع‌بندی و نوروز)

چک‌لیستِ بالا را بررسی کنید و ببینید که برای موفقیتِ خود از چند ابزار استفاده می‌کنید.