مطالعه‌ی هفت مرحله‌ای

در میان گام‌های بالا، بیش‌ترین زمان توقف را باید روی گام 6 تنظیم کرد. چراکه تثبیت یادگیری در این مرحله صورت می‌گیرد.

مطالعه‌ی هفت مرحله‌ای

برای مطالعه‌ی باید از 7 گام زیر به ترتیب استفاده کرد تا بتوان به موفقیت رسید:

1- مطالعه‌ی کتاب درسی بدون حل تمارین آن

2- مطالعه‌ی جزوه معلم

3- مطالعه‌ی درسنامه‌ی کتاب تست

4- حل تمارین کتاب درسی

5- حل تست کتاب کمک درسی

6- تحلیل تست

7- مرور 10 دقیقه‌ای موارد گذشته

در میان گام‌های بالا، بیش‌ترین زمان توقف را باید روی گام 6 تنظیم کرد. چراکه تثبیت یادگیری در این مرحله صورت می‌گیرد. مهم‌ترین بخش مطالعه نیز گام 7 خواهد بود. چرا که مرور باعث یادگیری عمیق مطالب خوانده شده خواهد شد. هم‌چنین دقت شود که در مرحله‌ی 5، تست‌های غلط و نزده، نشان‌دار شود تا در هنگام مرور، زمان بیش‌تری به این تست‌ها اختصاص داده شود و آن‌ها را تبدیل به یادگیری عمیق کنیم.