کنکور 98

اشتباهات خود را دوست بدارید

آزمون تمام شده بود. آیدین به همراه مادرش به خانه باز می‌گشت. در مسیر بازگشت به خانه مشغول بررسی دفترچه‌ی سوالات آزمون بود.

اشتباهات خود را دوست بدارید

آزمون تمام شده بود. آیدین به همراه مادرش به خانه باز می‌گشت. در مسیر بازگشت به خانه مشغول بررسی دفترچه‌ی سوالات آزمون بود.

- مامان در درس ریاضی 3 پاسخ اشتباه دارم.

- پسرم دلیل اشتباهاتت را می‌دانی؟

- بله مامان، راستش را بخواهید به یک سوال شانسی جواب دادم و در دو سوال دیگر هم در انجام محاسبات بی‌دقتی کرده‌ام!

-آیدین جان باید اشتباهات خود را هم دوست داشته باشی، چون اشتباه کردن بخش مهمی از فرآیند یادگیری است و باعث می‌شود تلاش بیش‌تری داشته باشی، سوال کنی و به دنبال راه حل مناسب برای کاهش اشتباهاتت باشی. پسرم قرار ما این بود که وقتی پاسخ سوالی را نمی‌دانی از آن سریع عبور کنی و از جواب دادن به سوالات شک‌دار پرهیز کنی. اما در مورد آن دو سوال هم وقتی به خانه رسیدیم یک بار دیگر آن‌ها را با هم حل می کنیم و در کتاب خودآموزی یادداشت می‌کنی تا برای آزمون بعدی این اشتباهات را تکرار نکنی.