کنکور 98

نیم‌سال دوم، مهندسی روش‌ها

بعد از اتمام امتحان‌ها و آزمون‌های جمع‌بندی، زمان تحلیل روش‌ها است. یعنی برای تک‌تک درس‌ها نمره و درصد اکتسابی را با شیوه و زمان درس خواندنتان مقایسه کنید.

نیم‌سال دوم، مهندسی روش‌ها

امتحانات نیم‌سال اول به چند دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است. زمان برای مرور تمام درس‌ها، جمع‌بندی آموخته‌ها، رفع اشکالات و در کنار این‌ها دو مورد بسیار مهم و کاربردی است که با فراشناخت باید به بررسی آن بپردازید: مهندسی منابع، مهندسی روش‌ها.

بعد از اتمام امتحان‌ها و آزمون‌های جمع‌بندی، زمان تحلیل روش‌ها است. یعنی برای تک‌تک درس‌ها نمره و درصد اکتسابی را با شیوه و زمان درس خواندنتان مقایسه کنید. اگر تناسبی ندارد یعنی با وجود صرف زمان زیاد، نتیجه در حد مطلوب نیست، باید روش درس خواندنتان را تغییر دهید.

داشتن نتیجه و هم‌چنین ثبت عملکرد در دفتر برنامه‌ریزی دو اصل مهم برای تحلیل درست است.

قبل از آغاز نیم‌سال دوم برای پیشرفت در ادامه‌ی مسیر حتماً منابع و روش‌ها را مهندسی کنید. یعنی موارد صحیح را حفظ و مابقی را تغییر دهید.