از کتاب‌های پیمانه‌ای استفاده کنیم

اکنون که نیم‌سال اول را پشت سر گذاشته‌ایم و به نیم‌سالِ دوم وارد شده ایم باید بدانیم که نیم‌سال دوم مهم‌تر و تاثیرگذارتر است.

از کتاب‌های پیمانه‌ای استفاده کنیم

اکنون که نیم‌سال اول را پشت سر گذاشته‌ایم و به نیم‌سالِ دوم وارد شده ایم باید بدانیم که نیم‌سال دوم مهم‌تر و تاثیرگذارتر است.  

پس برای این‌که نیمه‌ی دوم برای شما نیمه‌ی موفق‌تری باشد، بهتر است که اگر موارد زیر را تا به حال انجام نمی‌داده‌ایم انجام دهیم و یا اگر آن‌ها را انجام می‌دادیم هم‌چنان در نیمه‌ی دوم در برنامه‌ی درسی خود لحاظ کنیم.

  • درس هر روز را همان روز مطالعه کنیم.

  • همگام با برنامه‌ی راهبردی پیش برویم و از آن جدا نشویم.

  • خلاصه‌نویسی کنیم.

  • تحلیل آزمون‌ها را جدی‌تر انجام دهیم.

  • آزمون‌ها و امتحانات را فرصتی برای یادگیری بدانیم.

  • قبل از رفتن به هر کلاس، مطلب مورد آموزش را پیش‌خوانی کنیم.

  • از کتاب‌های پیمانه‌ای برای تست زدن استفاده کنیم.