کنکور 98

فقط 5بهمن!

این تحکم باید بر برنامه شما حاکم باشد که در دو هفته پیشرو زمان خود را صرفاً روی مباحث آزمون 5 بهمن متمرکز کنید.

فقط 5بهمن!

این تحکم باید بر برنامه شما حاکم باشد که در دو هفته پیشرو زمان خود را صرفاً روی مباحث آزمون 5 بهمن متمرکز کنید. آزمون دوم پروژه جمع بندی ، مطالعه و مرور درس های گروه پایه می باشد. با توجه به محدودیت زمان و حجم مباحث لازم است که برنامه ریزی دقیقی داشته باشید.

یک نکته اساسی در این برنامه ریزی حرکت تک بعدی است. یعنی برنامه خود را برای خواندن درس های گروه پایه تنظیم کنید و به هیچ عنوان سراغ تکمیل نواقص درس های آزمون قبل نروید. این مسئله به چند دلیل مهم است :

  • 1. مدیریت زمان

  • 2. تمرکز و فرصت کافی برای خواندن با کیفیت مطالب

  • 3. عدم آشفتگی ذهنی

  • 4. عدم پراکندگی مباحث

  • 5. توجه به یادگیری کامل مطالب خوانده شده

اینکه مباحث را هرچند کم ولی با عمق 100% بخوانید خیلی بهتر از مطالعه همه مباحث با کیفیت پایین است چرا که نتیجه این کار یادگیری ناقص مطالب و در نتیجه افزایش تعداد سوالات اشتباه در آزمون می باشد.