ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم

این مطلب کوتاه در مورد ویژگی‌های آزمون 5 بهمن در دروس عمومی است. که با نتوجه به این که آزمون جمعبندی است تفاوت‌هایی با آزمون‌های گذشته دارد.

ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم

ویژگی‌های آزمون 5 بهمن در دروس عمومی - دوازدهم


دومین آزمون جمع‌بندی، پایان نیم‌سال اول است.

شامل 100 سؤال است.

مدت زمان پاسخگویی 75 دقیقه است.

مشابه این آزمون، در آزمونِ 7فروردین هم از کل مباحث پایة دهم، سؤال مطرح می‌شود.

این دو آزمون را نیز می‌توان سکوی مقایسه‌ای دانست و نتایج حاصل از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

منبعی که می‌توانید از آن استفاده نمایید، کتاب جمع‌بندی است و با توجه به این‌که این کتاب به‌صورت آزمون محور تنظیم شده، بهترین منبع 

بازیابی است.ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس عمومی دوازدهم