ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه دوازدهم تجربی

در تصویر میتوانید ویژگی‌های آزمون 5 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات و زمان پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید

ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه دوازدهم تجربی

سلام دانش آموزان گرامی

در تصویر زیر میتوانید ویژگی های آزمون 5 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات و زمان پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید

ویژگی‌های آزمون 5بهمن دروس اختصاصی گروه دوازدهم تجربی