مقایسه سطح دشواری21 دی در دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل

همان‌طور که اعداد نشان می‌دهند درس‌های فیزیک و شیمی در دو گرده کاملاً سطح دشواری یکسان داشته اند. درس‌های ریاضی و زیست برای فارغ‌التحصیلان یک واحد دشوارتر از دانش‌آموزان

مقایسه سطح دشواری21 دی در دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل

کنکوری های عزیز رشته تجربی


سلام


در دو جدول زیر وضعیت چند از ده بازه‌های ترازی مختلف را در آزمون 21 دی (در دو گروه دوازدهم و فارغ 

التحصیل تجربی ) مشاهده می کنید.

مقایسه سطح دشواری21 دی در دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل

همان‌طور که اعداد نشان می دهند ؛


درس‌های فیزیک و شیمی در دو گروه کاملاً سطح دشواری یکسان داشته اند.


درس‌های ریاضی و زیست برای فارغ‌التحصیلان یک واحد دشوارتر از دانش‌آموزان بوده است.