دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 21 دی

ریاضی و فیزیک و شیمی آسان‌تر از کنکور 97 و زیست هم سطح کنکور 97 بوده است.

دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 21 دی

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است.

دوازدهم تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی به سؤال‌های آزمون 21 دی

ریاضی و فیزیک و شیمی آسان تر از کنکور 97 و  زیست هم سطح کنکور 97 بوده است.