آمادگی برای آزمون 21 دی(آزمون جامع فیزیک پیش دانشگاهی1)

در فایل‌های زیر آزمون 30 سوالی جمع بندی فیزیک پیش دانشگاهی 1 بهمراه پاسخ تشریحی آمده است.آزمون را در زمان مشخص شده حل کنید.

آمادگی برای آزمون 21 دی(آزمون جامع فیزیک پیش دانشگاهی1)

در فایل‌های زیر آزمون 30 سوالی جمع بندی فیزیک پیش دانشگاهی یک بهمراه پاسخ تشریحی آمده است.آزمون را در زمان مشخص شده حل کنید و نتیجه را با پاسخ تشریحی بررسی کنید.