ویژگی آزمون 21 دی فارغ‌التحصیلان تجربی

در برنامه راهبردی فارغ التحصیلان به طور دقیق ، زیرموضوع‌های مشترک را معرفی کرده‌ایم. بدین ترتیب متوجه می‌شوید که سؤال‌های مشترک کنکور، از چه قسمت‌هایی مطرح خواهد شد.

ویژگی آزمون 21 دی فارغ‌التحصیلان تجربی

در  اآزمون 21 دی؛


از مباحث مشترک میان فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان (کتاب‌های نظام جدید و نظام قدیم)، 

سؤالات یکسان تنظیم شده است .

در سایر مباحث نیز، سؤالات غیرمشترک با سطح دشواری هم‌سطح با یکدیگر طراحی شده‌اند.

اهداف

*در برنامه راهبردی فارغ التحصیلان به طور دقیق ، زیرموضوع‌های مشترک را معرفی کرده‌ایم. 

بدین ترتیب متوجه می شوید که سؤال‌های مشترک کنکور، از چه قسمت‌هایی مطرح خواهد شد.


*همة دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان با یکدیگر سنجیده می‌شوند و می‌توانند تراز مشترک 

دریافت کنند.


*هر داوطلب دو کارنامه دارد: 1- سنجش میان گروه تحصیلی خود (دانش‌آموز یا فارغ التحصیل) 

2- سنجش با هر دوگروه (دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل)

ویژگی آزمون 21 دی فارغ‌التحصیلان تجربی