ویژگی آزمون‌های 21 دی و 16 فروردین (دوازدهم تجربی -دروس تخصصی)

این دو آزمون، سکو‌های مقایسه مبحث‌های نیم‌سال اول دوازدهم در برنامه راهبردی است.

ویژگی آزمون‌های 21 دی و 16 فروردین (دوازدهم تجربی -دروس تخصصی)

1- دو آزمون 21 دی و 16 فروردین دارای برنامه کاملاً مشابه هستند . تعداد سؤال‌های این دو آزمون هم یکسان است. پس شما 

می‌توانید با مقایسه چند از ده این دو آزمون (در هر درس) به عملکرد دقیق خود در حد فاصل بین این دو تاریخ پی ببرید و مانند 

یک فیلم روند پیشرفت خود را ببینید.

2- در این دو آزمون جمع‌بندی، تراز و رتبه مشترک با فارغ‌التحصیلان تجربی نیز به شما داده می شود.


ویژگی آزمون‌های 21 دی و 16 فروردین (دوازدهم تجربی -دروس تخصصی)

این دو آزمون، سکو‌های مقایسه مبحث‌های نیم‌سال اول دوازدهم در برنامه راهبردی است.