چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

طراحی دستی – طراحی‌های پرسپکتیوی ساده در این شماره قصد داریم به طراحی اشیائ در حالت پرسپکتیوی (البته نه پرسپکتیو اغراق شده بلکه طبیعی) روند طراحی یک...

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

طراحی دستی – طراحی های پرسپکتیوی ساده

در این شماره قصد داریم به طراحی اشیائ در حالت پرسپکتیوی (البته نه پرسپکتیو اغراق شده بلکه طبیعی)

روند طراحی یک جارو‌ی خانگی که حجمی ساده و با پیچیدگی کمی است را بررسی میکنیم.

 مرحله یک: حدود اصلی را به صورت پرسپکتیوی مشخص می‌کنیم و خطی را از میانه اضلاع به نقطه گریز می‌بریم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله دوم: ارتفاع اصلی را مشخص می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله سوم: کمان های تعیین کننده فرم اصلی را مشخص می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله چهارم: ارتفاع و شیب کناری را اعمال می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله پنجم: کِرو ها( کمان های دایره مانند) را با توجه به جایگاه دایره پرسپکتیوی که می‌خواهیم آن را اعمال کنیم را رسم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله ششم:انتهای کرو ها را امتداد می‌دهیم و بیرون کار را نیز مطابق با کرو های بالا ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله هفتم : حدود  جایگاه دسته را تعیین می‌کنیم، با ترسیم قطر های آن وسط مربع را پیدا می‌کنیم و یکی از نقاط آن را در جهت دسته‌ی آن امتداد می‌دهیم. 

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله هشتم: استوانه دسته را ترسیم می‌کنیم .

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله نهم: دایره‌ی دسته را به بدنه با فیلت (کمان هایی از دایره هایی به قطر های متفاوت که به جای زاویه های خشک و تیز استفاده می‌شود) هایی نرم وصل می‌کنیم. 

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله دهم: قسمت ارویی و حدود براش را ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله یازدهم: زخامت اصلی و بدنه‌ی براش را اعمال می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله دوازدهم: حدود الیاف پلاستیکی آن را رسم می‌کنیم. 

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله سیزدهم: جای دسته‌ی براش را مشخص می‌کنیم و برای کارمان زمینه ای تعیین میکنیم.(وجود زمینه از موثر ترین قسمت های اسکچینگ است و باعث جدا شدن طرح از صفحه کاغذ می‌شود)

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله چهاردهم: قسمت جلویی (خاک انداز) ر ا ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله پانزدهم: شیاره ی داخلی (خاک انداز)ر ا ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله شانزدهم : دسته‌ی آن را ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله هفدهم:  محدوده ی سایه ها و خطوط کمکی(باعث محدب و یا مقعر به نظر رسیدن احجام می‌شود) را ترسیم می‌کنیم. 

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله هجدهم: خطوط اصلی و مهم را با کمک یک ابزار تاثیر گزار تر بزرگنمایی می‌کنیم.( ممکن است که بین شماره های مداد از شماره های سخت تا نرم و یا استفاده از ما‍ژیک ویا حتی تغییر در فشار وارده به مداد تغییر کند.)

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله نوزدهم: خطوط راهنما و مشخص کننده بافت را ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله بیستم:هاشور سایه ها را ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


مرحله بیست و یکم: با انواع هاشور زدن از زخامت و نوع خطوط و ... میتوانیم بافت های متفاوت را نمایش دهیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


و اکنون طراحی این جاروی دستی به اتمام رسید.

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهمبرخی از نمونه های خلاقانه از این خانوادهچهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله پانزدهم


گردآورنده : نسیم پوراحمد


منبع :