آزمونک ریاضی 3 مبحث حد و پیوستگی همراه با پاسخ تشریحی

آزمونک ریاضی دوازدهم مبحث حد و پیوستگی منطبق با آزمون 21 دی

آزمونک ریاضی 3 مبحث حد و پیوستگی  همراه با پاسخ تشریحی

آزمونک ریاضی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی مبحث حد و پیوستگی منطبق با آزمون 21 دی

دانلود در قسمت فایل های ضمیمه

تهیه شده توسط نسترن صمدی