چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم

طراحی دستی- احجام ارگانیک بر اساس دو نما در شماره قبل(دوازدهم) اشاره‌ای به طراحی احجام ارگانیک بر اساس دو نما توضیحاتی

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم

طراحی دستی- احجام ارگانیک بر اساس دو نما

در شماره قبل(دوازدهم) اشاره‌ای به طراحی احجام ارگانیک بر اساس دو نما توضیحاتی دادم و حالا میخواهم به طور مفصل آن را بررسی کنم براتون.

فرض کنید حجم مورد نظر یک موس باشد.

مرحله اول دو پلان اصلی آن را ترسیم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم

مرحله دوم : نمای سوم را هم ترسیم می‌کنیم .

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله سوم: پلان پرسپکتیوی نمای بالا را رسم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله  چهارم: پرسپکتیوی مقطع را  هم متناسب با نمای دو بعدی ترسیم می‌کنیم .(به دستان طراح دقت کنید)

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله پنجم: نقاط اصلی و مهم را روی مقطع مشخص می‌کنیم و روی مقطع پرسپکتیوی آن را مشخص می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله ششم:   مقطع را با توجه به نقاط مهم و انحنا‌های پرسپکتیوی منتقل می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله هفتم : پلان را با توجه به نقاط مهم و انحنا‌های پرسپکتیوی منتقل می‌کنیم.


چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله هشتم : طرح های اصلی را به صفحه دیگری منتقل می‌کنیم .(می‌توانیم این کار را انجام ندهیم ولی منتقل کردن تصویر باعث تمیز بودن و قاطی نشدن خطوط با همدیگر می‌شود)

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله نهم : تصاوی دو بعدی را به قسمت هایی با فواصل مشخص تقسیم می‌کنیم . 

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله  دهم : ویژگی های دیگ این مقاطع را روی نمای جلوی با جزییات مشخص می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله  یازدهم: مقاطع بدست آمده را با توجه به شیب کنار موس رسم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله  دوازدهم : تمامی مقاطع را مرحله به مرحله با توجه به ارتفاع و انحنای هر کدام از کِرو ها رسم می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله  سیزدهم :  طرح را با مداد به صفحه دیگر منتقل می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله چهاردهم: سایه ها و هاشور ها را منتقل می‌کنیم.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله پانزدهم : دیتیل ها را اضافه می‌کنیم .

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم


مرحله شانزدهم : راندو نهایی را خواهیم داشت.

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهمگردآورنده:‌ نسیم پوراحمد

 

منبع :

مطالب مرتبط