سوال پیشنهادی تشریحی ریاضی دوازدهم انسانی نیم سال اول

سوال‌های پیشنهادی تشریحی ریاضی نیم سال اول پیشنهاد سؤالات: محمد بحیرایی

سوال پیشنهادی تشریحی ریاضی دوازدهم انسانی نیم سال اول

سؤال‌های پیشنهادی از کتاب ۵۰۰ سؤال تشریحی ریاضی و آمار 3- نیمسال اول


500 سوال تشریحی ریاضی و آمار (3) دوازدهم انسانی


✔ 9 پیمانه 10 سوالی: 9 پیمانه 10 سوالی: 9 پیمانه کتاب به صورت 10 سوالی است.

✔ 16 پیمانه 20 سوالی: 16 پیمانه 20 سوالی: 16 پیمانه کتاب به صورت20 سوالی است.

✔ امتحان جامع: 3 آزمون جامع نیمسال اول 60 نمره ای

✔ امتحان جامع: 3 آزمون جامع نیمسال اول 20 نمره ای

✔ زیر موضوع: 26 زیر موضوع مستقل از کتاب پایه دهم

✔ موضوع: 8 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم 


پیشنهاد سؤالات: محمد بحیرایی

مؤلف كتاب آبي و پرتکرار ریاضی دوازدهم انسانی

دبیر رسمی آموزش و پرورش، مسئول درس و طراح سوال آزمون‌هاي كانون شماره سؤال

دلیل انتخاب

17

یادگیری کاربرد اصل ضرب و اصل جمع در مسئله تعداد راه‌های مسافرت بین دو شهر

5

پیدا کردن تعداد اعداد موردنظر که با یک سری ارقام تخت شرایط موجود در مسئله می‌توان ساخت

23

محاسبه و یادگیری مفهوم فاکتوریل و حل معادلات فاکتوریلی

42

پیدا کردن اعداد جایگشت‌های حروف یک کلمه با توجه به رایط مسئله

38

تعداد جایگشت‌های متمایز کتاب‌هایی که در یک بسته قرار می‌گیرند با سایر کتاب‌ها

56

تعداد ترکیب‌هایی که برای تشکیل یک کمیته می‌توان به‌دست آورد به کمک فرمول ترکیب

82

نوشتن فضای نمونه، پیشامد و اعمال اجتماع و متمم روی پیشامدها

91

محاسبه احتمال به کمک فرمول ترکیب برای به‌دست آوردن تعداد اعضای پیشامد و تعداد اعضای فضای نمونه

133

رسم نمودار جعبه‌ای و استخراج اطلاعات در یک موضوع آماری

157

مشخص کردن دامنه و برد مدل تابع که برای یک مسئله نوشته می‌شود.