سوالات تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ فلسفه ـ از کتاب جامع

نمونه سؤالات تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ فلسفه یازدهم

سوالات تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ فلسفه ـ از کتاب جامع

جامع فلسفه یازدهم انسانی-فهرستی که راهنمای مطالعه ی شماست:

فهرست کتاب نه تنها امکانات دسترسی سریع به عناوین را برای شما فراهم می سازد بلکه تعداد موضوعات و میزان سوالات

اعم از تشریحی و چهارگزینه ای با دقت نظر مشخص شده است. ضمن اینکه در کنار هر موضوع اصلی، یک آیکون ارزیابی در

سه رنگ (آبی، سبز و زرد) مشاهده می نمایید و پیشنهاد میکنیم پس از پاسخ به سوالات مطرح شده، سطح خود را با رنگ

کردن یکی از این کادرها مشخص نمایید تا از دو ویژگی مهم این بخش یعنی؛ به صورت مقایسه ای از میزان تسلط خود بین 8

درس کتاب آگاه شوید و دوم اینکه به هنگام مرور و جمع بندی براساس این کادرها، اولویت بندی صحیح تری داشته باشید.


-2درخت دانش:

درخت دانش آیینه تمام نمای یک درس است و دانش آموز در یک نگاه با مباحث اصلی درس آشنا می شود. به ترتیب از سمت

راست ابتدا عنوان درس و سپس موضوعات اصلی در یک آیکون آبی پر رنگ، و سپس با توجه به اهمیت موضوع اصلی،

زیرموضوع ها در قالب آبی کم رنگ تری به تصویر درآمده است که نقش مهمی در ایجاد نظم ذهنی دانش آموز جهت طبقه بندی

مطالب هر فصل خواهد داشت. همچنین تعداد پرسش های شناسنامه دار (اعم از چهارگزینه ای و تشریحی) ذیل هر یک از

کادرها عنوان شده است.لینک  در kanoonbook.ir


سوالات تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ فلسفه ـ از کتاب جامع

نویسنده: کوثر دستورانی مسئول‌درس فلسفه  و منطق دهم و یازدهم ـ ناظر علمی کتاب