سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم

سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم را در ادامه مشاهده کنید..

سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم

سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم را در ادامه مشاهده کنید..


کتاب 500 سوالی تشریحی فیزیک 3


✔ 22سوال به ازای هر موضوع را درر این کتاب تمرین خواهید کرد.

✔ 25 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است. 
✔ 500 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 2آزمون جامع نیم سال اول، 20 نمره ای./ 2آزمون جامع پایان سال، 20 نمره ای.
✔ 23 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 15 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم.


لینک در kanoonbbok.ir
پیشنهاد سؤالات: محمد اكبري

ناظر علمي كتاب آبي فيزيك دهم و فيزيك يازدهم

طراح سوال آزمون هاي كانون و مدرس فيزيك


شماره سؤال

مبحث

دلیل انتخاب

18

تندي و سرعت لحظه اي ،‌ شتاب متوسط و لحظه اي

این سوال  شامل نمودار است براي اين مبحث انتخاب شده است، به پرسش هاي 1-3 ، تمرين 1-2،  پرسش 1-4، شكل 1-7 ،‌مثال 1-7 ، پرسش  1-5 ، تمرين 1-3 ، شكل 1-9 ، مثال 1-9 ، پرسش 1-6 ، تمرين 1-4 و تمرين 1-5 از كتاب درسي كه همگي مربوط به اين زير موضوع هستند توجه كنيد، تمامي اين  ايتم هاي شامل نمودار مي باشد. اين رويكرد اساسي كتاب فيزيك در مبحث حركت است،‌ حتما به نمودار ها و نحوه تحليل حركت يك متحرك از روي نمودار توجه كنيد.

43

حركت با شتاب ثابت

سوال جامعي است، دانش آموز كار با معادله حركت با شتاب ثابت كه درجه 2 است را ياد مي گيرد، معمولا در امتحان هاي مدارس سوال هاي چند موردي مرسوم است، اين سوال به دانش آموز ياد مي دهد چگونه معادله سرعت را از روي معادله مكان پيدا كرده و زمان صفر بودن آن را بدست آورد، همچنين شرط عبور متحرك از مبدا را آموزش داده و نحوه رسم نمودار مكان – زمان كه معمولا يكي از سوال هاي مهم در امتحانات مدرسه است را بررسي مي كند.

75

استفاده از مساجت زير نمودار

در سوال پيشنهادي نمودار سرعت زماد داده شده است،  دانش اموز با مطالعه اين سوال به تفاوت هاي بين نمودار مكان –زمان و سرعت- زمان  و ارتباط بين اين دو پي مي برد،  مساحت زير سطح نمودار از مواردي است كه در متن كتاب درسي آموزش داده و مي تواند يكي از گزينه هاي سوال امتحاني باشد.

96

قانون اول نيوتون

معمولا سوال هاي از قانون اول به صورت مفهومي داده مي شود،  نحوه عملكرد كمربند ايمني ،  حركت جعبه در كاميون هنگام راه افتادن از سوال هاي متداولي است كه دانش اموزان از اين مبحث بايد بلد باشند كه در اين سوال كتاب 500 سوالي به آن اشاره شده است.

108/

قانون دوم نيوتون

اين سوال مشابه سوال 2-2 كتاب درسي است، كه نسب به كتاب هاي نظام قديم رويكرد جديدي است و احتمال سوال مشابه آن در امتحان مدارس وحود دارد. بدست آوردن بزرگي مقاومت هوا  و برايند هاي وارد بر توپ يكي از مهارت هاي مهمي است كه دانش اموزان حتي در دروس دانشگاهي ديناميك بايد مسلط باشند.

117

قانون سوم نيوتون

سوال به دانش اموز به طور عملي نشان مي دهد كه نيروي عمل و عكس العمل بر طبق قانون سوم نيوتون يكسان است و اين جرم دو جسم است كه باعث اختلاف در شتاب بوجود امده مي شود. سوال بسيار خوبي براي درك درست اين مفهوم براي دانش اموز مي باشد.

128

نيروي وزن و مقاومت شاره

اين سوال به طور كامل ارتباط نيروي مقاومت يك شاره در حركت يك جسم با سرعت را تحليل كرده است، اين زير موضوع در كتاب هاي فيزيك نظام قديم وجود نداشت و با توجه به تازگي مبحث احتمال سوال از آن وجود دارد،  هدف اين سوال و همچنين مثال كتاب درسي اين است كه دانش آموز متوجه شود نيروي مقاومت هوا با افزايش سرعت متحرك افزايش مي يابد و در نهايت به مقداري حدي و ثابت مي رسد.

150

نيروي اصطكاك

يكي از مهمترين مباحث ديناميك مفهوم اصطكاك است، يكي از مهمترين مفاهيم در اين موضوع تشخيص جهت نيروي اصطكاك است كه در اين سوال به خوبي بيان شده است، ، وقتي مي گوييم جسم در استانه حركت است يعني نيروي اصطكاك ايستايي به بيشينه مقدار خود رسيده است، اين سوال اموزش خوبي بر مفاهيم اصطكاك دارد. اين سوال در امتحان هاي مدارس بسيار پرتكرار است.

208

حركت دايره اي و ماهواره

هدف كتاب درسي از مبحث حركت دايره اي بررسي حركت ماهواره ها مي باشد، به همين علت است كه در اخر اين مبحث حركت ماهواره ها را بررسي مي كند و به آن بسيار تاكيد دارد .دانش اموز با حل اين سوال به مفاهيم تندي حركت دايره اي و همچنين دوره تناوب آن پي مي برد.

220

نوسان

نحوه نوشتن معادله حركت نوساني از روي نمودار يكي از موارد مهمي از مبحث نوسان است كه در اين سوال آموزش داده شده است، بدست آوردن اطلاعات حركت نوساني از روي نمودار(مانند دوره حركت نوساني، بدست آْوردن شتاب در يك لحظه ) در اين سوال اموزش داده مي شود.

سؤال‌های پیشنهادی از کتاب ۵۰۰ سؤال تشریحی فیزیک ۳ ریاضی- نیمسال اول

حسین بصیر ترکمبور  


فصل

شماره سؤال

دلیل انتخاب سؤال

حرکت

۲۸۱

۱۶

۴۴

۸۶

سوال درست و نادرست از دو فصل اول(مفهومی)

سوال مفهومی در مورد حرکت

معادله حرکت و برسی هر سه کمیت مکان .سرعت و شتاب

سقوط آزاد مورد پرسش است .

دینامیک

۱۱۴

۱۶۸

۲۰۰

۲۰۹

بررسی استدلال دانش آموز از درس

سوال ترکیبی از اصطحکاک فنر و تعادل

سوال ترکیبی حرکت دایره ای و اصطحکاک

تریب تکانه و گرانش

نوسان و موج

۲۲۴

۲۴۸

انرژی و نمودار مکان زمان (ترکیب دو فصل)

تندی و بسامد


سؤال‌های پیشنهادی از کتاب ۵۰۰ سؤال تشریحی فیزیک ۳ ریاضی- نیمسال اول

حمید زرین کفش


فصل

شماره سؤال

دلیل انتخاب سؤال

حرکت

۱۱

۳۳

۷۳

۸۸

تمامی کمیت های تندی و سرعت و شتاب را تعریف می کند.

یک مساله تحلیلی از حرکت با سرعت ثابت را پوشش می دهد .

تحلیل نمودار سرعت زمان و نوع حرکت متحرک در هر مرحله ...

مفهوم سرعت متوسط و قوانین سقوط آزاد

دینامیک

۱۲۰

۱۶۸

۱۷۴

۲۱۰

مفاهیم کلی از قوانین نیوتون

یک مساله تحلیلی کامل از قانون دوم نیوتون

یک مساله تحلیلی و حل عدد از تکانه

یک مساله کامل از مبحث دایره و نیروی گرانش و مبحث ماهواره

نوسان و موج

۲۱۹

۲۴۸

حلیل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده و یافتن نمودار مکان ـ زمان

به دست آوردن تندی و طول موج در موج عرضی
سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم

سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم
سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم

10 سوال پیشنهادی : لیلا خداوردیان

برای انتخاب این سؤال‌ها به دو نکته توجه کرده‌ایم:

1- بارم بندی امتحان دی ماه که به صورت زیر است:

فصل اول : 7/25نمره

فصل دوم 8/25نمره

فصل سوم تا صفحه 77: 4/5 نمره

البته این نمرات حداکثر 0/5 نمره در فصل تغییر خواهد کرد.

2- تیپ مسائل

در درس فیزیک علاوه بر مسائل باید به تعاریف و آزمایش‌ها توجه کنیدما در این مجموعه تیپ‌های متنوع مسئله را در نظر گرفتیم.سوالات پیشنهادی تشریحی فیزیک ریاضی دوازدهم