تحلیل آزمون 30 آذر - دهم حسابداری

آزمون 30 آذر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل آزمون 30 آذر - دهم حسابداری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 30 آذر برای شما مفید بوده باشد. نتایج حاصل از ارزیابی این آزمون را می‌توانید در فایل ضمیمه مشاهده کنید.


تهیه کننده: مهسا بگوند - مسئول درس حسابداری دهم هنرستان