تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 30 آذر برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 30 آذر برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون  30 آذر را ببینید و نتایج آن را با نتیجه‌ای که شما در آزمون گرفته‌اید، مقایسه کنید.

تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

سوالات دام‌دار، سوالاتی هستند که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به اشتباه، یک گزینه‌ی خاص که اشتباه بوده را انتخاب کرده‌اند. بررسی این سوالات می‌تواند کمک بسیار زیادی به یادگیری شما بکند. تعداد سوالات دام‌دار آزمون 30 آذر به شرح زیر است:

تحلیل آزمون 30 آذر - دوازدهم نقشه‌کشی معماری

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌‌کشی معماری دوازدهم هنرستان