cloze test #2

نمونه کلوز تست جهت آمادگی برای آزمون. مناسب دوازدهم عمومی و منحصرا زبان

cloze test #2

Cloze Test #2

کنکوری های عزیز :)

با حل نمونه سوالات cloze test که قبل از هر آزمون در صفحه مقطع قرار میگیرد مهارت تست زنی خود را از الان تا زمان

کنکور تقویت کنید.

برای تقویت زبان خود به کانال زبان کانون بپیوندید


دانلود فایل در ضمیمه ...

فریبا توکلی