آن‌ها شادند

افراد مثبت‌اندیش مجهز به خودآگاهی در مورد عواطف و احساسات خود هستند و این امر موجب می‌شود بهترین احساسات خود را در تصمیم‌گیری‌های‌شان داشته باشند.

آن‌ها شادند

افراد مثبت‌اندیش مجهز به خودآگاهی در مورد عواطف و احساسات خود هستند و این امر موجب می‌شود بهترین احساسات خود را در تصمیم‌گیری‌های‌شان داشته باشند. افراد مثبت‌اندیش افرادی با اعتمادبه‌نفس بالا هستند. مثبت‌اندیشی این خاصیت را دارد که موتور اراده را روشن می‌کند. انسان‌های مثبت‌اندیش همیشه در زندگی شاد هستند و شادی کلید موفقیت است؛ اما این مثبت‌اندیشی در برنامه‌ریزی آموزشی چه کمکی می‌کند؟

انسان‌های مثبت‌اندیش:

  • مسئولیت کارهای خود را می‌پذیرند.

  • موانع و مشکلات را سد راه خود نمی‌بینند و آن‌ها را به فرصت تبدیل می‌کنند.

  • در ازای تلاشی که نکرده‌اند از خود انتظاری ندارند.

  • اجازه نمی‌دهند افکار منفی ذهنشان را به گروگان بگیرد.

  • با هر اشتباه کوچکی خود را سرزنش نمی‌کنند.

  •  ناامید نمی‌شوند و خلاق هستند.

افراد مثبت‌اندیش آهسته و پیوسته با برنامه‌ی کانون پیش می‌روند و به مقصد هم می‌رسند؛ چون برنامه‌ی کانون هم می‌رسد و هم به‌موقع می‌رساند.

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

مطالب مرتبط