توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

روش مطالعه و یادگیری بهتر درس زیست شناسی از دیدگاه رتبه‌های برتر ...در درس زیست شناسی مهم‌ترین منبع آموزشی شما کتاب درسی میباشد همانطور که میدانید تست‌های زیست کنکور از س

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

" توقف ممنوع! "به بررسی کامنت های مشاوره ای سایت کانون می پردازد ...

روش مطالعه و یادگیری بهتر درس زیست شناسی از دیدگاه رتبه های برتر ...


محدثه ملک محمدى - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : 

در درس زیست شناسی مهم‌ترین منبع آموزشی شما کتاب درسی میباشد همانطور که می دانید تست‌های زیست کنکور از سال 88 به بعد مفهومی و جزیی و از 92 به بعد واقعا ریز و مفهومی و جزیی و ترکیبی شد پس شما برای این که از پس این تست‌ها برآیید باید نحوه مطالعه شما به همین شکل مفهومی و ترکیب مباحث با مباحث دیگر باشد. چند نکته :

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی