شخصی‌سازی و برنامه‌ی راهبردی

این برنامه هنگام ثبت نام به آن‌ها داده می‌شود و دانش‌آموز طبق این برنامه درس به درس و آزمون به آزمون با کمک پشتیبان پیش می‌رود.

شخصی‌سازی و برنامه‌ی راهبردی

برنامه‌ی راهبردی نوعی برنامه برای پیشرفت دانش‌آموزان است که از طرف کانون برای پیشبرد اهداف دانش‌آموزان تدوین و طراحی شده و اهتمام آن منطبق بودن با برنامه‌ی درسی است. 

این برنامه هنگام ثبت نام به آن‌ها داده می‌شود و دانش‌آموز طبق این برنامه درس به درس و آزمون به آزمون با کمک پشتیبان پیش می‌رود. 

در این بین استعدادهایش را کشف می‌کند و شرایطی را برای او به وجود می‌آورد که برنامه‌ای شخصی برای خود تهیه کند. 

شخصی‌سازی برنامه یک کار شخصی است که از طرف خود دانش‌آموز بر اساس میزان توانایی‌هایش انجام می‌شود و برنامه‌‌ی راهبردی تکمیل‌کننده‌ی آن خواهد بود. این دو در کنار هم در بهبود کیفیت عملکرد او آثار مثبتی خواهند داشت.