وضعیت دانش آموزان و فارغ التحصیلان در کارنامه تراز مشترک 16آذر

وضعیت و جایگاه دانش آموزان و فارغ التحصیلان در کارنامه تراز مشترک 16آذر در گروه تجربی را در ادامه مشاهده کنید.

وضعیت دانش آموزان و فارغ التحصیلان در کارنامه تراز مشترک 16آذر

وضعیت و جایگاه دانش آموزان و فارغ التحصیلان در کارنامه تراز مشترک 16آذر در گروه تجربی را در ادامه مشاهده کنید.


در جدول زیر مشخص شده است که هر بازه ترازی ، چنددرصد از هریک از گروه های دانش آموزان و فارغ التحصیلان وجود دارند. 


به طور مثال 2 درصد از دانش آموزان گروه دوازدهم تجربی در کارنامه مشترک تراز بالاتر از 7000 دارند و 1 درصد از فارغ التحصیلان گروه  تجربی در کارنامه مشترک تراز بالاتر از 7000 دارند .
وضعیت دانش آموزان و فارغ التحصیلان در کارنامه تراز مشترک 16آذر