ویژگی‌های آزمون 16 آذر(فارغ‌التحصیلان تجربی)

در آزمون 16 آذر، کار جدیدی در تنظیم سؤالات آزمون - هم در بخش دروس عمومی و هم اختصاصی- انجام داده‌ایم.

ویژگی‌های آزمون 16 آذر(فارغ‌التحصیلان تجربی)

در آزمون 16 آذر، کار جدیدی در تنظیم سؤالات آزمون - هم در بخش دروس عمومی و هم 

اختصاصی- انجام داده‌ایم.


برای این آزمون؛


از مباحث مشترک میان فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان (کتاب‌های نظام جدید و نظام قدیم)، 

سؤالات یکسان تنظیم شده است .

در سایر مباحث نیز، سؤالات غیرمشترک با سطح دشواری هم‌سطح با یکدیگر طراحی شده‌اند.

اهداف

*در برنامه راهبردی فارغ التحصیلان به طور دقیق ، زیرموضوع‌های مشترک را معرفی کرده‌ایم. 

بدین ترتیب متوجه می شوید که سؤال‌های مشترک کنکور، از چه قسمت‌هایی مطرح خواهد شد.


*همة دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان با یکدیگر سنجیده می‌شوند و می‌توانند تراز مشترک 

دریافت کنند.


*هر داوطلب دو کارنامه دارد: 1- سنجش میان گروه تحصیلی خود (دانش‌آموز یا فارغ التحصیل) 

2- سنجش با هر دوگروه (دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل)


به جدول دروس عمومی و اختصاصی فارغ‌التحصیلان در آزمون 16 آذر دقت کنید:

ویژگی‌های آزمون 16 آذر(فارغ‌التحصیلان تجربی)
ویژگی‌های آزمون 16 آذر(فارغ‌التحصیلان تجربی)