آمادگی آزمون 16 آذر- دوازدهم گرافیک (خط در گرافیک)

نکات مربوط به درس خط در گرافیک، منطبق با آزمون 16 آذر 97

آمادگی آزمون 16 آذر- دوازدهم گرافیک (خط در گرافیک)

نکات مربوط به درس خط در گرافیک، منطبق با آزمون 16 آذر 97 ( مباحث مقدمه روش های نگارش و خوشنویسی)