آمادگی آزمون 16 آذر- دوازدهم گرافیک (تاریخ هنر جهان)

نکات مربوط به درس تاریخ هنر جهان، منطبق با آزمون 16 آذر 97

آمادگی آزمون 16 آذر- دوازدهم گرافیک (تاریخ هنر جهان)

نکات مربوط به درس تاریخ هنر جهان، منطبق با آزمون 16 آذر (هنر اتروسک و روم باستان در این آزمون به بودجه بندی برنامه راهبردی اضافه شده است.).