تجهیز دانشکده الهیات دانشگاه تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه و سالن آمفی تأتر دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز دانشکده الهیات دانشگاه تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه و سالن آمفی تأتر دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


تجهیز کتابخانه و سالن آمفی تأتر این دانشکده به قفسه کتاب، میز مطالعه، صندلی و تریبون با هزینه ای بالغ بر 361 میلیون و 800 هزار ریال توسط بنیاد قلم چی صورت گرفته است.

با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1364 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.
منبع :