پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود

پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود. هیچ دانش‌آموزی نمی‌‌تواند از نقاط ضعف خود یاد بگیرد، بلکه این نقاط قوت است که پرده از روی روش‌های موفق شما برمی‌دارد.

پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود

پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود. هیچ دانش‌آموزی نمی‌‌تواند از نقاط ضعف خود یاد بگیرد، بلکه این نقاط قوت است که پرده از روی روش‌های موفق شما برمی‌دارد. بین نقاط قوت و روش‌های موفق هر دانش‌آموز رابطه‌ی مستقیم وجود دارد که یکی مکمل دیگری است. پشت هر درسی که نتیجه گرفته‌ای حتماً یک روش موفق هست که همچون فانوس دریایی برای ناخدای کشتی، مسیر درست را به شما نشان می‌دهد؛ بنابراین از این پرسش آغاز کنید: روش‌های موفق من کدام است؟

به عنوان مثال برای مطالعه‌ی هر درسی اعم از ریاضی، علوم یا فارسی از خودتان بپرسید: «روش یادگیری من کدام است؟» روش‌های یادگیری به تعداد دانش‌آموزان متفاوت است و برای روش‌های یادگیری یک نسخه‌ی واحد وجود ندارد. یکی به روش گفت‌وگو یاد می‌گیرد و دیگری با شنیدن فعال در کلاس درس و یکی دیگر از طریق یادداشت‌برداری یا جزوه‌‌نویسی در کلاس.